สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

โทรศัพท์. 054-511214 โทรสาร. 054-511390
ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 ถนนยัตรกิจโกศล  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่


ag_phrae@hotmail.com
phare@doae.go.th