แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

* โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการตามตัวชี้วัด) คลิ๊ก
* แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิ๊ก
* สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2562 คลิ๊ก