ข้อมูลด้านการเกษตรและแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

* challenge งานส่งเสริมการเกษาตร ปี 2562 คลิ๊ก
* การบริหารจัดการลำไย จังหวัดแพร่ คลิ๊ก
* ตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตร คลิ๊ก
* Farmer Map Report ปี2559-60( ตัดยอด 30 เมษายน2560) คลิ๊ก
* Farmer Map Report ปี2560-61( ตัดยอด 30 เมษายน2561) คลิ๊ก
* ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร คลิ๊ก