คู่มือสำหรับประชาชน

*farmermap59 คลิ๊ก
*คู่มือประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียน คลิ๊ก
*คู่มือสำหรับประชาชน กรจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คลิ๊ก
*คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง คลิ๊ก
*