สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

* โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2561 คลิ๊ก
* รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 และแนวทางการดำเนินงานปี 2561 คลิ๊ก
* สรุปผลการพัฒนา Young Smart Farmer จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 คลิ๊ก
* สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ปี 2561 คลิ๊ก