วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานประชุมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่2/2563 เพื่อติดตาม/ชี้แจงการดำเนินงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรและ โครงการเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่