วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานบูรณาการร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยกำหนดการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จะดำเนินการวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่