ประมวลภาพกิจกรรม
* เครื่องจักรกลการเกษตร: เกษตรแพร่ เสริมทักษะเกษตรกร สู่การเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น (23 ม.ค.64 ) คลิ๊กชมฯ
* ร่วมมือหยุดเผา : เกษตรแพร่ ลงตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่เกษตร เพื่อยับยั้งการเผาในพื้นที่เกษตร #PM2.5 (21 ม.ค.64 ) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ลุยงานปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเพื่อความมั่นคงในอาชีพ (18 ม.ค.64 ) คลิ๊กชมฯ
* ติดตามอย่างต่อเนื่อง! เกษตรแพร่ ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (งบแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2563) (14 ม.ค.64 ) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บริการเกษตรกรถึงพื้นที่ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25 ธ.ค. 63 ) คลิ๊กชมฯ
* งานฟิวเดย์ วังชิ้น ส่งเสริมกระตุ้นเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐาน ตอบโจทย์เกษตรกรในฤดูกาลผลิตใหม่ (24 ธ.ค. 63 ) คลิ๊กชมฯ
* ศพก.เครือข่ายอำเภอหนองม่วงไข่ ประเดิมจัดงาน Field Day (ฟิลเดย์) วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( 22 ธ.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* ขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม.. “เกษตรแพร่ ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ระดับจังหวัด ( 21 ธ.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ สาธิตการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตร(ต้นข้าวโพด) ในวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(Kick off) ระดับจังหวัด ( 18 ธ.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* ใช้สารเคมีอย่างไรให้ปลอดภัย....เกษตรแพร่ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ( 18 ธ.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เพิ่มช่องทางการตลาด! เกษตรแพร่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน ร่วมกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ( 16 ธ.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานปล่อยขบวนคาราวานรถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ส้มเขียวหวานอำเภอวังชิ้น) ร่วมกับ บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด ( 15 ธ.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* การันตี(Guarantee)สินค้า และบริการดีด้วยตราสัญลักษณ์นี้!!! เกษตรแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการใช้เครื่องหมาย รับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ ( 11 พ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* ใกล้เข้ามาทุกที ของดีเมืองแพร่ เกษตรแพร่ ประชุมคณะทำงานการจัดงาน วันส้มเขียวหวาน และของดีเมืองแพร่ 2563 ( 10 พ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เมล็ดพันธุ์ผักสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เกษตรแพร่ จัดส่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 รอบที่ 1 ( 4 พ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ประชุมชี้แจงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและการจดทะเบียนนิติบุคคลเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
การเชื่อมโยงตลาด( 27 ต.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ประชุม คกก.COO “เน้นบูรณาการ” เร่งการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ( 26 ต.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่จังหวัดแพร่ พร้อมหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาลำไยในระยะ ( 25 ต.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรเเพร่​ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์และการสร้าง Platform Digital Marketting สินค้าเกษตรแปรรูป​ ​(6ต.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรเเพร่​ ตีแผ่วิถีเกษตรแป้ !!ลุยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม 3ก จังหวัดแพร่ ​(5ต.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ปลุกกระแส!!การผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ตลาดออนไลน์ในยุคโควิด-19 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)
(25 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เข้มแข็ง !!! เกษตรแพร่ลุยงานเชิงพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่ 2 (25 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* Mission completed !!! เกษตรแพร่ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชผักอินทรีย์ปลอดภัยได้มาตรฐาน (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)(24 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* ถึงมือผู้บริโภคแล้ว” เกษตรแพร่ ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 (18 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ลงพื้นที่ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น (ศดปช.) ประจำปี พ.ศ. 2563 (17 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ขับเคลื่อนภาคการเกษตร อย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร แปลงใหญ่ ศพก. (16 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* จังหวัดแพร่ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม(12 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ เดินหน้าวางแนวทางพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา (11 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO)
ครั้งที่ 3/2563 (5 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ (5 มิ.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมขับเคลื่อนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (27 พ.ค..63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ขับเคลื่อนงาน T&V system โดยผ่านงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (26 พ.ค..63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี”การผลิตมะม่วงคุณภาพ” (21 พ.ค..63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20 พ.ค..63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรจังหวัดแพร่ เร่งขับเคลื่อนโครงการตามตัวชี้วัด งบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (19 พ.ค..63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรจังหวัดแพร่ ติดตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตร (12 พ.ค..63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (12 พ.ค..63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ติดตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตร เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (10 พ.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ชี้แจงแนวทางการรับ ขึ้นทะเบียนเกษตกร เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (8 พ.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (กรณี ส้มประสบภันแล้ง)(15 เม.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ประชุมโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกร Online ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร (8 เม.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ มอบหน้ากากผ้าป้องกันการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลแพร่ (2 เม.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมประชุมผ่านทางไกล (conference) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร” (31 มี.ค.63) คลิ๊กชมฯ
*เกษตรแพร่ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 (17 มี.ค.63) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ศพก.เครือข่ายอำเภอเมืองแพร่ (11 มี.ค.63) คลิ๊กชมฯ
*เกษตรแพร่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (DW) ครั้งที่ 2/2563 (10 มี.ค.63) คลิ๊กชมฯ
*เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมวางพานฟุมดอกไม้สดเนื่องในวัน"มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"ประจำปี 2563(2 มี.ค.63 ) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า(28 ม.ค. 2563) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด (27 ม.ค.63) คลิ๊กชม
* เกษตรแพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563 คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ ประชุมเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ย้ำการดำเนินงาน ศพก. ฐานเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่แท้จริง คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดแพร คลิ๊กชม
** นายภูวสิษฏ์ จันทร์ทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมรับฟังความเห็นพรก.จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
(10 ม.ค.63) คลิ๊กชม
** เกษตรแพร่ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการจัดงานประเพณีแพร่เมืองเก่า วิถีแพร่ วิถีล้านนา(แพร่เมืองเก่า 1191 ปี) (10 ม.ค.63) คลิ๊กชมฯ
** เกษตรแพร่ ขับเคลื่อนโครงการธนาคารใบไม้ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน (10 ม.ค.63) คลิ๊กชม
** ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2562 (20 ธ.ค.62) คลิ๊กชมฯ
**เกษตรแพร่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการไม้ผลครบวงจร (20 ธ.ค.62) คลิ๊กชม
**เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมงานวันดินโลก (12 ธ.ค.62) คลิ๊กชม
** เกษตรแพรติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนธันวาคม 2562 อ.สอง (11 ธ.ค.62) คลิ๊กชม
**เกษตรแพร่ ติดตามงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group (11 ธ.ค.62) คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2562 (9 ธ.ค.62) ) คลิ๊กชม
****ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)(9ธ.ค.62) ) คลิ๊กชม
**เกษตรแพร่ ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ(MM) ครั้งที่ 2/2563ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (29 พ.ย.62) ) คลิ๊กชม
**ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่4)( 29 พ.ย.62) ) คลิ๊กชม
***ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) 1 พ.ย.62) ) คลิ๊กชม
เกษตรแพร่ ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(27 พ.ย.62 คลิ๊กชมฯ
* หารือเรื่องการผลิตส้มเขียวหวานให้ได้คุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (27 พ.ย.62) คลิ๊กชม
* งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
คลิ๊กชม
**ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 2) 11 พ.ย.62) ) คลิ๊กชม
**ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 1) (18 ต.ค62) ) คลิ๊กชม
เกษตรแพร่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง” (18ตุลาคม62) คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ ประชุมหารือการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (15ตุลาคม62) คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9(13 ตุลาคม62) คลิ๊กชม
เกษตรแพร่ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบาย กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบ Video Conference คลิ๊กชมฯ
* ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2562 (21 สิงหาคม2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดเวทีเสวนาเสวนาทิศทางกาแฟสู่แบรนด์แพร่ (20 สิงหาคม2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 คลิ๊กชมฯ
* เกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน "เปิดบ้านเกษตรแพร่" นำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ประจำปี 2562 (9สิงหาคม2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดกิจกรรม“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”(15 กรกฎาคม 2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ปรึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่(15 กรกฎาคม 2562)คลิ๊กชมฯ
* กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (13 กรกฎาคม 2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (12 กรกฎาคม 2562) คลิ๊กชมฯ
* เตือนการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm)คลิ๊กชมฯ
เกษตรแพร่อบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนิน งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และงานเร่งด่วน 010762.2 คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน 010762 คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด(Fall Armyworm) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมประชุมการติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   คลิ๊กชมฯ
* สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562  คลิ๊กชมฯ
*คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ปี 2562  คลิ๊กชมฯ
*โครงการอาสาสมัครเกษตรประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 --25 มิถุนายน2562  คลิ๊กชมฯ
*ประชุมสัญจรคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(Chief of Operation ; CoO) ครั้งที่ 6/2562 คลิ๊กชมฯ