ประมวลภาพกิจกรรม
*เกษตรแพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563 คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ ประชุมเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ย้ำการดำเนินงาน ศพก. ฐานเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่แท้จริง คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดแพร คลิ๊กชม
** นายภูวสิษฏ์ จันทร์ทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมรับฟังความเห็นพรก.จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
(10 ม.ค.63) คลิ๊กชม
** เกษตรแพร่ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการจัดงานประเพณีแพร่เมืองเก่า วิถีแพร่ วิถีล้านนา(แพร่เมืองเก่า 1191 ปี) (10 ม.ค.63) คลิ๊กชมฯ
** เกษตรแพร่ ขับเคลื่อนโครงการธนาคารใบไม้ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน (10 ม.ค.63) คลิ๊กชม
** ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2562 (20 ธ.ค.62) คลิ๊กชมฯ
**เกษตรแพร่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการไม้ผลครบวงจร (20 ธ.ค.62) คลิ๊กชม
**เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมงานวันดินโลก (12 ธ.ค.62) คลิ๊กชม
** เกษตรแพรติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนธันวาคม 2562 อ.สอง (11 ธ.ค.62) คลิ๊กชม
**เกษตรแพร่ ติดตามงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group (11 ธ.ค.62) คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2562 (9 ธ.ค.62) ) คลิ๊กชม
****ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)(9ธ.ค.62) ) คลิ๊กชม
**เกษตรแพร่ ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ(MM) ครั้งที่ 2/2563ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (29 พ.ย.62) ) คลิ๊กชม
**ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่4)( 29 พ.ย.62) ) คลิ๊กชม
***ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) 1 พ.ย.62) ) คลิ๊กชม
เกษตรแพร่ ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(27 พ.ย.62 คลิ๊กชมฯ
* หารือเรื่องการผลิตส้มเขียวหวานให้ได้คุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (27 พ.ย.62) คลิ๊กชม
* งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
คลิ๊กชม
**ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 2) 11 พ.ย.62) ) คลิ๊กชม
**ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 1) (18 ต.ค62) ) คลิ๊กชม
เกษตรแพร่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง” (18ตุลาคม62) คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ ประชุมหารือการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (15ตุลาคม62) คลิ๊กชม
*เกษตรแพร่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9(13 ตุลาคม62) คลิ๊กชม
เกษตรแพร่ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบาย กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบ Video Conference คลิ๊กชมฯ
* ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2562 (21 สิงหาคม2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดเวทีเสวนาเสวนาทิศทางกาแฟสู่แบรนด์แพร่ (20 สิงหาคม2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 คลิ๊กชมฯ
* เกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน "เปิดบ้านเกษตรแพร่" นำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ประจำปี 2562 (9สิงหาคม2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดกิจกรรม“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”(15 กรกฎาคม 2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ปรึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่(15 กรกฎาคม 2562)คลิ๊กชมฯ
* กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (13 กรกฎาคม 2562)คลิ๊กชมฯ
* เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (12 กรกฎาคม 2562) คลิ๊กชมฯ
* เตือนการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm)คลิ๊กชมฯ
เกษตรแพร่อบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนิน งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และงานเร่งด่วน 010762.2 คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน 010762 คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ จัดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด(Fall Armyworm) คลิ๊กชมฯ
* เกษตรแพร่ ร่วมประชุมการติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   คลิ๊กชมฯ
* สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562  คลิ๊กชมฯ
*คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ปี 2562  คลิ๊กชมฯ
*โครงการอาสาสมัครเกษตรประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 --25 มิถุนายน2562  คลิ๊กชมฯ
*ประชุมสัญจรคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(Chief of Operation ; CoO) ครั้งที่ 6/2562 คลิ๊กชมฯ