Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 31-10-2014
ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ฯ ระดับจังหวัด
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 29-10-2014
ประชุมเตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี 2557
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 29-10-2014
ประชุมเตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี 2557
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดประชุมคณะทำงานเตรียมงานกฐินพระราชทานวัดพระบาทมิ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 27-10-2014
เกษตรแพร่ ประชุมเตรียมพร้อมเสนอผลงานในพื้นที่จังหวัดแพร่
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามงานส่... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 24-10-2014
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเตรียมงานกฐินพระราชทาน
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดประชุมคระกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดแพร่ ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 24-10-2014
เกษตรแพร่ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงานเ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 23-10-2014
สวทช.ลงพื้นที่แพร่ มุ่งส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายสมศักดิ์ พลอยพานิช นักวิชาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 21-10-2014
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
กรมส่งเสริมการเกษตร..ตรวจราชการอำเภอหนองม่วงไข่
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 24-09-2014
ประมวลภาพการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมินผลงานการประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 23-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..รวมใจปลูกป่าประชาอาสาฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..เตรียมความพร้อมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต
อำเภอหนองม่วงไข่ วางแผนเตรียมความพร้อมในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กัน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..สนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้ หลักสู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่..นำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ ดูงานจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักง... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
บริการเกษตรกรศูนย์บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอสอง ร่วมให้บริการประชาชนเพื่อขอรับบริการการเกษตร แจ้... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
ทีมอารักขาพืช จ.แพร่  นิเทศน์งานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทิดพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายนิวัฒน์ ชมภูขอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่