Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบใบประกาศฯ อบรม ศพก.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จังหวัดแพร่จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 27-05-2016
ศพก.หนองม่วงไข่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ร่วม... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 27-05-2016
เกษตรแพร่รณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ขยายผลกา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 27-05-2016
เกษตรแพร่ ติดตาม ศพก.ห้วยม้า และ ศพก.หนองม่วงไข่
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พบปะเกษตรกรผู้เข้าอบรมโครงกา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 24-05-2016
การจัดเวทีชุมชนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิด... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 24-05-2016
เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้วิ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 16-05-2016
ถอดบทเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติก... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 16-05-2016
NBT เชียงใหม่ ลงพื้นที่ทำข่าวพริกแพร่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว NBT เช... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 23-02-2016
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
เกษตรอำเภอลองเดินหน้าโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
เกษตรอำเภอลอง เดินหน้าโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอลอง | 15-02-2016
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกับงานจัดทำเขตควบคุมแมลงวันผลไม้
26 มีนาคม 2558 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลหนองม่วงไข่ ออกสำรวจ/ติดตาม/ประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ และนำแมล... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
การใช้เทคโนโลยีรังสีเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกพริก ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลดความเสี่ยงเก... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
รณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้
10 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดงานรณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้ เกษตรกร 20... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรแก่กลุ่มผู้ผลิตสู่โรงพยาบาลสอง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อบรมการขยายสารชีวภัณฑ์
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชี... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อ.เคลื่อนที่ ต.แดนชุมพล  อ.สอง จ.แพร่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง มอบหมายให้ นางสาวอริสา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อบรมโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ศู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่