เชิญรับฟังรายการ "เกษตรสัมพันธ์" ทาง FM 91.00 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 05.30-06.00 น.

PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เกษตรแพร่ ลงพื้นที่เพลี้ยไฟระบาด ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเที่ยง คาระโก เกษตรอำเภอเมื... อ่านต่อ
กลุ่มอารักขาพืช | 30-07-2014
ทีมงานเกษตรแพร่ติดตามตรวจเยี่ยมร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นายปฏิวัติ วงศ์รัตนธรรม นักวิชาก... อ่านต่อ
กลุ่มอารักขาพืช | 28-07-2014
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบร... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 28-07-2014
จังหวัดแพร่ จัดงานรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 จังหวัดแพร่จัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว คืนความ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 25-07-2014
จังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอร้องกวาง
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕7 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่และสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวางเข้าร่วมให้บริกา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 24-07-2014
เกษตรแพร่ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ มุ่งเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 23-07-2014
นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการจัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯคืนความสุขให้ชาวนา
เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จั... อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | 23-07-2014
ประชุมเตรียมพร้อมงานรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม จัดงาน “รณรงค์การลดต... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 22-07-2014
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
นักเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม..เรียนรู้การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ได้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้/ฝึกปฏิบัติ แก่... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 30-07-2014
กรมส่งเสริมการเกษตรประเมินผลงานเกษตรอำเภอดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
การให้ความรู้ และ ให้ความช่วยเหลือ การป้องกันและกำจัดโรคไหม้ระบาดในนาข้าว ซึ่งระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายตำบ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 30-07-2014
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..สนับสนุนสารเคมีป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว
การให้ความรู้ และ ให้ความช่วยเหลือ การป้องกันและกำจัดโรคไหม้ระบาดในนาข้าว ซึ่งระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายตำบ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 30-07-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติทั้ง ๒ พระองค์
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 30-07-2014
ประชุมเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58
วันที่ 28 กรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา นางรุจิรา สุริยะ เกษตรอำเภอลอง สำนักงานเกษตรอำเภอลอง ประชุมเตรียมความพร้อมการขึ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอลอง | 29-07-2014
สำรวจโรคขอบใบแห้งข้าวนาปีระยะกล้า
นายสนอง เกยงค์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสอง มอบหมายให้นายรุติวสันต์ ส่างสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 30-07-2014
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่