Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
NBT เชียงใหม่ ลงพื้นที่ทำข่าวพริกแพร่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว NBT เช... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 23-02-2016
เกษตรแพร่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังห... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 23-02-2016
เกษตรแพร่ ติดตามโครงการอบรมเกษตรกร ศพก.แม่ปาน อ.ลอง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ติดตามงานโครงการตามงบปกติของกลุ่มอารักขาพืช... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 18-02-2016
เกษตรจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร ณ บริเ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 18-02-2016
เกษตรจังหวัดแพร่ เยี่ยมเยียน ศพก.ร้องกวาง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายฉลอง เพชรศักดา หัวหน้ากลุ่มส่... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 18-02-2016
จังหวัดแพร่ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 18-02-2016
เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายฉลอง เพชรศักดา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 18-02-2016
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดแพร่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายบุญรอด คำทะริ หั... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 16-02-2016
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
เกษตรอำเภอลองเดินหน้าโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
เกษตรอำเภอลอง เดินหน้าโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอลอง | 15-02-2016
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกับงานจัดทำเขตควบคุมแมลงวันผลไม้
26 มีนาคม 2558 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลหนองม่วงไข่ ออกสำรวจ/ติดตาม/ประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ และนำแมล... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
การใช้เทคโนโลยีรังสีเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกพริก ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลดความเสี่ยงเก... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
รณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้
10 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดงานรณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้ เกษตรกร 20... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรแก่กลุ่มผู้ผลิตสู่โรงพยาบาลสอง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อบรมการขยายสารชีวภัณฑ์
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชี... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อ.เคลื่อนที่ ต.แดนชุมพล  อ.สอง จ.แพร่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง มอบหมายให้ นางสาวอริสา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อบรมโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ศู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่