Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เกษตรแพร่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชอบรมพัฒนาหมอพืชจังหวัดแพร่
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมคณะกรรมการและสมาชิ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 16-02-2015
ผลความก้าวหน้าการดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคข้าวในพื้นที่อำเภอเด่นชัย
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 13-02-2015
เกษตรแพร่ เตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคในข้าว พื้นที่อำเภอเด่นชัย
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ตรวจสอ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 13-02-2015
เกษตรแพร่ ร่วมงานมหกรรมสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ภาคเหนือ ปี 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมงานมหกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ก... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 12-02-2015
เกษตรจังหวัดแพร่ร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสัญจรประจำ เดือน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 12-02-2015
ตลาดเกษตรกร ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำผักผลไม้และผลผลิต... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 06-02-2015
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานพื้นที่แพร่
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกั... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 05-02-2015
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2558
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 29-01-2015
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรแก่กลุ่มผู้ผลิตสู่โรงพยาบาลสอง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อบรมการขยายสารชีวภัณฑ์
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชี... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อ.เคลื่อนที่ ต.แดนชุมพล  อ.สอง จ.แพร่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง มอบหมายให้ นางสาวอริสา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อบรมโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ศู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
เวทีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร
จัดเวทีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี2558 (ระดับจังหวัด)... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 24-02-2015
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
20 กุมภาพันธ์ 2558 นายราศรี ศรีธรรมราช นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานที่ประชุมหารือ การดำเนินงานโครงการสร้างร... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 20-02-2015
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
18 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 19-02-2015
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็น ศจช.หลัก
วันที่ 23 และ 30 มกราคม 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง มอบหมายให้ นายรุติวสันต์ ส่างสวัสดิ์ นักว... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 03-02-2015
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่