webs counters29 พ.ย.62เกษตรแพร่
ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน

27 พ.ย.62เกษตรแพร่
ประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม
จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ี่

27 พ.ย.62 เกษตรแพร่ ร่วมหารือ
การผลิตส้มเขียวหวาน
ให้ได้คุณภาพและได้รับการับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลาง
อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
(งวดที่ 4)

<<<<<<<<<<<<<<<<<ประมวลภาพกิจกรรมคลิกชมได้ที่นี่>>>>>>>>>>>>>>>>>>


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 << คลิกดูรายละเอียด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 <<คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการเน็ตไร้สายรายเดือนสำหรับใช้คู่กับเครื่อง Tablet
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่
และเกษตรกรรมทางเลือก โดยวิธีเฉพราะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง
<< คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
โดยวิธีเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด

 

** แจ้งเกษตรกรผู้ที่ปลูกพืชฤดูแล้งให้คำนึงถึงปริมาณน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูก <25 พฤศจิกายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ผัก <22 กรกฎาคม 62><< คลิกดูรายละเอียด
** แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูข้าวในพื้นที่ปลูกนาแบบหยอดข้าวแห้ง<22 กรกฎาคม 62><< คลิกดูรายละเอียด
** สถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm)<15 กรกฎาคม 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง<29 มิถุนายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เฝ้าระวังการระบาดของโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม<28 มิถุนายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เกษตรแพร่...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้กล้า <28 มิถุนายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เตือนการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) <27 มิถุนายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เฝ้าระวังการระบาดหนอนชอนใบส้ม (citrus leafminer) <27 พฤษภาคม 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ < 24 พฤษภาคม 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง <15พฤษภาคม 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดในมันสำปะหลัง < 1พฤษภาคม 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
ระวัง !! เพลี้ยจักจั่นมะม่วงระบาดในช่วงฤดูร้อน <25 เมษายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกออ้อย<19 เมษายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เกษตรแพร่....เตือนภัยการระบาดหนอนเจาะผลทุเรียน<19 เมษายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เตือนเกษตรกร...เฝ้าระวังเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง<19 เมษายน 62><< คลิกดูรายละเอียด
**
เกษตรแพร่เตือนเฝ้าระวังการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง <18 เมษายน 62> << คลิกดูรายละเอียด

 

- วิธีกำจัดแมลงวันทองในสวนไม้ผล
- รวม 12 สูตรเด็ด กับเคล็ดวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่ให้ประสบความสำเร็จ
-
เทคนิคการปลูกเพกาไม่ต้องใช้ไม้สอยยาวๆ


 

1
นายสมมารถ  สยมภาค

เกษตรจังหวัดแพร่
QR CODE  scan รับรู้ข่าวสาร กบข. 

 

 

.