webs counters

Mountains!

21 พ.ค. 63 เกษตรแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
”การผลิตมะม่วงคุณภาพ”

20 พ.ค. 63 เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนเร่งรัดติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

19 พ.ค.63เกษตรจังหวัดแพร่ เร่งขับเคลื่อนโครงการตามตัวชี้วัด งบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน2

12 พ.ค.63 เกษตรจังหวัดแพร่ ติดตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตร

<<<<<<<<<<<<<<<<<ประมวลภาพกิจกรรม คลิกชมได้ที่นี่ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโรงเรือนน็อคดาวน์และอุปกรณ์ ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ
พร้อมประกอบการติดตั้ง  <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปกาแฟ เพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโรงเรือนน็อคดาวน์และอุปกรณ์
ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติพร้อมประกอบการติดตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 <คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 <
<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 << คลิกดูรายละเอียด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 
<<คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการเน็ตไร้สายรายเดือนสำหรับใช้คู่กับเครื่อง Tabletโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมทางเลือก
โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 
<<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง<< คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยวิธีเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...ระวังการเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาแฟ (19/05/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..ระวังการเข้าทำลายของเลี้ยไฟในทุเรียน (15/05/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..ระวัง..การเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาวในพริก (8/05/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..ระวัง...การระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ส้ม (23/04/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..ระวังการระบาดของเพลี้ยไฟพริก (17/04/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..ระวังการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง (08/04/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..ระวังการเข้าทำลายของหนอนใยผัก (01/04/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..การระบาดแมลงวันผลไม้ (26/03/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือน..ระวังการระบาด..โรคแอนแทรคโนสมะม่วง (17/03/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือน...ระวังการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว (11/03/63)คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือน...ระวังการระบาดโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด (02/03/63)คลิกดูรายละเอียด
**เกษตรแพร่ เตือน...ราน้ำค้างในข้าวโพด (11/02/63) คลิกดูรายละเอียด
**เกษตรแพร่ เตือน...การระบาดของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง (11/02/63) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังด้วงงวงกัดใบมะม่วง (27/12/62) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนเฝ้าระวังเพลี้ยไปทุเรียน (27/12/62) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนเฝ้าระวังเพลี้ยไฟพริกระบาด (27/12/62) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง (27/12/62) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนการระบาดของโรคไหม้คอรวงของข้าว (26/11/62) คลิกดูรายละเอียด
**แจ้งเกษตรกรผู้ที่ปลูกพืชฤดูแล้งให้คำนึงถึงปริมาณน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูก <25/11/2562>  คลิกดูรายละเอียด
** เฝ้าระวังด้วงหนวดยาวอ้อยและหนอนกออ้อยระบาด <19/11/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เฝ้าระวังไรแดงแอฟริกันระบาดในสวนส้ม <11/11/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เตือนการระบาดของโรคไหม้ในข้าว <5/11/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เตือนการระบาดของโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าของแก้วมังกร <31/10/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เฝ้าระวังการเกิดโรคราสนิมขาวระบาดในผักบุ้งจีน <29/10/2562> คลิกดูรายละเอียด
** เฝ้าระวังการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน <28/10/2562> คลิกดูรายละเอียด
** แจ้งเตือนการระบาดโรคแคงเกอร์ในมะนาวและพืชตระกูลส้ม <27/10/2562> คลิกดูรายละเอียด

- สาระคดีเกษตร ชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อน เกษตรกรรับมือได้
**ตอนที่ ๑ โรคแอนแทรคสในในสตรอเบอร์รี่
** ตอนที่ ๒ โรคราน้ำค้างในกะหล่ำ ผักกาด
** ตอนที่ ๓ โรคราสนิมขาว ในผักบุ้งจีน
** ตอนที่ ๔ โรคยอดเน่า รากเน่าสับปะรด
** ตอนที่ ๕ โรคชิกาโตกาสีเหลืองในกล้วย
** ตอนที่ ๖ โรคแอนแทรดโนสในกาแฟ
** ตอนที่ ๗ เพลี้ยจักจั่นในมะม่วง
** ตอนที่ ๘ เพลี้ยไฟมังคุด
** ตอนที่ ๙ โรคใบไหม้ในมะเขือเทศ
** ตอนที่ ๑๐ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
- วิธีกำจัดแมลงวันทองในสวนไม้ผล
รวม 12 สูตรเด็ด กับเคล็ดวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่ให้ประสบความสำเร็จ
เทคนิคการปลูกเพกาไม่ต้องใช้ไม้สอยยาวๆ

1
นายสมมารถ สยมภาค
เกษตรจังหวัดแพร่


QR CODE  scan กบข

 
 

.