Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่ จัดงานรณรงค์ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 24-09-2014
งานคืนความสุขสู่ประชาชนชาวแพร่ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 19-09-2014
ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรระดับเขต ปี 2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรระดับเขต ปี 2557 นำโดย นางอารีนา พิชัยวัตต... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 19-09-2014
ประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นางอารีนา พิชัยวัตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนากา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 19-09-2014
เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดการจัดการเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดการจัดการเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล... อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | 17-09-2014
การประกวดเกษตรกรสาขาทำนาดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 15กันยายน 2557คณะกรรมการประกวดเกษตรกรสาขาทำนาดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2557 นำโดยนายสุขชัย เจรียงปร... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 17-09-2014
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 นายศักดา สุวรรณสายะ จ่าจังหวัดแพร่ ผู้แทนปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรร... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 11-09-2014
เกษตรจังหวัดแพร่ ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 09-09-2014
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
กรมส่งเสริมการเกษตร..ตรวจราชการอำเภอหนองม่วงไข่
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 24-09-2014
ประมวลภาพการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมินผลงานการประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 23-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..รวมใจปลูกป่าประชาอาสาฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..เตรียมความพร้อมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต
อำเภอหนองม่วงไข่ วางแผนเตรียมความพร้อมในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กัน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..สนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้ หลักสู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่..นำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ ดูงานจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักง... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
บริการเกษตรกรศูนย์บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอสอง ร่วมให้บริการประชาชนเพื่อขอรับบริการการเกษตร แจ้... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
ทีมอารักขาพืช จ.แพร่  นิเทศน์งานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทิดพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายนิวัฒน์ ชมภูขอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่