******** ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ *********

3 มิถุนายน 2565 เกษตรแพร่ คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

30 พฤษภาคม 2565
จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบช่อดอกไม
้และเงินรางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ ประเภท
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2565

25 พฤษภาคม 2565
เกษตรแพร่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก
สถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น
ระดับเขต ประจำปี 2565

13 พฤษภาคม 2565
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้งแพร่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ในงานพระราชพิธีพืชมงคล-
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจำปีพุทธศักราช 2565

<<<<<<<<<<<<<<<<<ประมวลภาพกิจกรรม คลิกชมได้ที่นี่ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


- ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด
- (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม การปลูกไผ่เศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปและการสร้างป่าอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 <<คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<คลิกดูรายละเอียด
-
ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่1 กุมภาพันธ์ 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรแม่ปุ๋ย 3 สูตร โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุจริตโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตาม มติ ครม. ครั้งที่ 1 และ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ปปท.เขต 5) <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (soil test kit) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแปลงเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล 4 ชนิด ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
-ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแปลงเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล 4 ชนิด ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโรงเรือนน็อคดาวน์และอุปกรณ์ ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ
พร้อมประกอบการติดตั้ง  ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปกาแฟ เพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโรงเรือนน็อคดาวน์และอุปกรณ์
ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติพร้อมประกอบการติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 <
คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 <
<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 << คลิกดูรายละเอียด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 
<<คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการเน็ตไร้สายรายเดือนสำหรับใช้คู่กับเครื่อง Tabletโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมทางเลือก
โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 
<<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง<< คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยวิธีเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคใบจุดหรือใบจุดตากบในผักสลัด (27/06/65) คลิกดูรายละเอียด
**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่าทุเรียน (20/06/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนเจาะขั้วผลในลิ้นจี่ (13/06/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราน้ำค้างในข้าวโพด (06/06/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคเน่าและโคนเน่าในมะละกอ (30/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (23/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนกระทู้หอม (17/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...ด้วงเต่าแตงแดง (09/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ไรแดงมันสำปะหลัง (02/05/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ด้วงงวงมะพร้าว (26/04/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....แมลงวันทองพริก (18/04/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคแอนแทรคโนสในพืชตระกูลพริก (12/04/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....มวนถั่วเหลือง (04/04/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ด้วงหมัดผัก (28/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ไรสี่ขามะพร้าว (21/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยไฟพริก (14/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนกระทู้ผักในถั่วเขียว (11/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยแป้งในมะเขือ (04/03/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนเจาะผักข้าวโพด (25/02/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนใยผัก (18/02/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ด้วงหนวดยาวอ้อย (11/02/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....แมลงวันผลไม้ (04/02/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (28/01/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ราแป้งมะม่วง (22/01/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนเจาะฝักมะขาม (14/01/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง (07/01/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ด้วงหมัดผัก (24/12/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคราดำมะม่วง (17/12/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคราแป้งมะม่วง (09/12/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคแอนแทรคโนสหอมแดง (03/12/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคราน้ำค้าง (27/11/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคแอนแทรคโนสพริก (20/11/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคใบด่างถั่วเขียว (12/11/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...มวนถั่วเหลือง (05/11/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...เพลี้ยไฟถั่วเขียว (29/10/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...รากเน่าและโคนเน่าพริก (21/10/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคใบจุด (15/10/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรครากเน่าและโคนเน่า (08/10/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนเจาะฝักมะขาม (22/09/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย..แมลงหวี่ขาวยาสูบ (17/09/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคโคนเน่าหัวเน่า(09/09/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราสนิมขาว(03/09/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราสีชมพู(24/08/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย ราน้ำฝนในลำไย(20/08/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย เพลี้ยไฟข้าว(11/08/64) คลิกดูรายละเอียด

** เกษตรแพร่ เตือนภัย.โรคไหม้ข้าว(06/08/64) คลิกดูรายละเอียด

****ประมวลข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดโรค แมลง ศัตรูพืช คลิก****

- Infographic การนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ปี 2565
หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการผลิตห้อม จ.แพร่" (17/01/65)
- บทความ เกษตรแพร่ พัฒนาส้มโอเมืองลอง สู่ความเป็นอัตลักษณ์ด้านไม้ผล (17/08/64)
- องค์ความรู้ เกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกส้มโอขาวน้ำผึ้ง นายวิโรจน์ ท้วมแก้ว (17/08/64)
- Infographic พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรบูรณาการต้นแบบ จังหวัดแพร่ ปี 2564 (17/08/64)
- สาระคดีเกษตร ชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อน เกษตรกรรับมือได้
**ตอนที่ ๑ โรคแอนแทรคสในในสตรอเบอร์รี่
** ตอนที่ ๒ โรคราน้ำค้างในกะหล่ำ ผักกาด
** ตอนที่ ๓ โรคราสนิมขาว ในผักบุ้งจีน
** ตอนที่ ๔ โรคยอดเน่า รากเน่าสับปะรด
** ตอนที่ ๕ โรคชิกาโตกาสีเหลืองในกล้วย
** ตอนที่ ๖ โรคแอนแทรดโนสในกาแฟ
** ตอนที่ ๗ เพลี้ยจักจั่นในมะม่วง
** ตอนที่ ๘ เพลี้ยไฟมังคุด
** ตอนที่ ๙ โรคใบไหม้ในมะเขือเทศ
** ตอนที่ ๑๐ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
- วิธีกำจัดแมลงวันทองในสวนไม้ผล
รวม 12 สูตรเด็ด กับเคล็ดวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่ให้ประสบความสำเร็จ
เทคนิคการปลูกเพกาไม่ต้องใช้ไม้สอยยาวๆ

1
นายประภาส สานอูป
เกษตรจังหวัดแพร่


QR CODE  scan กบข

 
 

.