Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
สวทช.ลงพื้นที่แพร่ มุ่งส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายสมศักดิ์ พลอยพานิช นักวิชาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 21-10-2014
เกษตรแพร่ ร่วมประชุม ปปท.เขตพื้นที่ 5 เน้นตรวจเข้ม ทบก.ข้าว ทุกขั้นตอน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 15-10-2014
ทีม 4 นิเทศงาน อ.เมืองแพร่
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมคณะนิเทศงานทีม... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 07-10-2014
จังหวัดแพร่ จัดงานรณรงค์ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 24-09-2014
งานคืนความสุขสู่ประชาชนชาวแพร่ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 19-09-2014
ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรระดับเขต ปี 2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรระดับเขต ปี 2557 นำโดย นางอารีนา พิชัยวัตต... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 19-09-2014
ประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นางอารีนา พิชัยวัตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนากา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 19-09-2014
เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดการจัดการเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดการจัดการเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล... อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | 17-09-2014
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
กรมส่งเสริมการเกษตร..ตรวจราชการอำเภอหนองม่วงไข่
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 24-09-2014
ประมวลภาพการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมินผลงานการประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 23-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..รวมใจปลูกป่าประชาอาสาฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..เตรียมความพร้อมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต
อำเภอหนองม่วงไข่ วางแผนเตรียมความพร้อมในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กัน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..สนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้ หลักสู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่..นำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ ดูงานจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักง... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
บริการเกษตรกรศูนย์บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอสอง ร่วมให้บริการประชาชนเพื่อขอรับบริการการเกษตร แจ้... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
ทีมอารักขาพืช จ.แพร่  นิเทศน์งานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทิดพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายนิวัฒน์ ชมภูขอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่