Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
ตลาดเกษตรกรจังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานตลาดเกษตรกรจังห... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 12-12-2014
ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 16-12-2014
เกษตรจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมและจับพิกัด GPS แปลงนาอำเภอเมืองแพร่
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 04-12-2014
เกษตรแพร่ ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนั... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 01-12-2014
ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 01-12-2014
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF) ปี 2558
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดแพร่จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF) ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 01-12-2014
ประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลำไย ปี 2558 จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. จังหวัดแพร่จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลำไยภาคเหนือ ป... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 01-12-2014
พิสูจน์ต้นส้มโอกลิ่นใบเตย บ้านน้ำจ้อม
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายประภาส สานอูป รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษต... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 27-11-2014
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
เกษตรอำเภอสองให้ความรู้การกำจัดแมลงวันทองในพริก
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง พร้อมด้วยนายรุติวสันต์ ส่างสว... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 12-12-2014
กรมส่งเสริมการเกษตร..ตรวจราชการอำเภอหนองม่วงไข่
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 24-09-2014
ประมวลภาพการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมินผลงานการประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 23-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..รวมใจปลูกป่าประชาอาสาฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..เตรียมความพร้อมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต
อำเภอหนองม่วงไข่ วางแผนเตรียมความพร้อมในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กัน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..สนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้ หลักสู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่..นำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ ดูงานจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักง... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
บริการเกษตรกรศูนย์บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอสอง ร่วมให้บริการประชาชนเพื่อขอรับบริการการเกษตร แจ้... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่