Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เมืองแพร่แซ่ซ้อง ฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 60 พรรษา
วันที่ 2 เมษายน 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัด... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 03-04-2015
จังหวัดแพร่ เปิดโครงการสร้างรายได้ฯ ต.เหมืองหม้อ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 จังหวัดแพร่จัดงานเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 02-04-2015
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการสร้างรายได้ฯ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 31-03-2015
ผู้ว่าฯแพร่ เดินหน้าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.หนองม่วงไข่
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอำเภอหนองม่วงไ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 12-03-2015
เกษตรแพร่ จัดงานสัปดาห์รณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้ ปี 2558
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์รณรงค์ลดประชากรแม... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 11-03-2015
เกษตรแพร่ ประชุมเตรียมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมโครงการคลินิกเ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 11-03-2015
เกษตรแพร่ ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายประภาส สานอูป ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 11-03-2015
ประชุมการจัดนิทรรศการมหกรรมสร้างรายได้และอาชีพสู้ภัยแล้ง สินค้าลดค่าครองชีพ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการจัดนิท... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 11-03-2015
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกับงานจัดทำเขตควบคุมแมลงวันผลไม้
26 มีนาคม 2558 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลหนองม่วงไข่ ออกสำรวจ/ติดตาม/ประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ และนำแมล... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
การใช้เทคโนโลยีรังสีเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกพริก ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลดความเสี่ยงเก... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
รณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้
10 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดงานรณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้ เกษตรกร 20... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 27-03-2015
จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรแก่กลุ่มผู้ผลิตสู่โรงพยาบาลสอง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อบรมการขยายสารชีวภัณฑ์
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชี... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อ.เคลื่อนที่ ต.แดนชุมพล  อ.สอง จ.แพร่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง มอบหมายให้ นางสาวอริสา... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
อบรมโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ์ สลีหล้า เกษตรอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ศู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 26-02-2015
เวทีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร
จัดเวทีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี2558 (ระดับจังหวัด)... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 24-02-2015
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่