Image Map

content slider


PHRAE DOAE EVENT

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
พิสูจน์ต้นส้มโอกลิ่นใบเตย บ้านน้ำจ้อม
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายประภาส สานอูป รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษต... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 27-11-2014
นายบุญรอด คำทะริ  ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายบุญรอด คำทะริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 26-11-2014
14 พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและ เจ้าหน้าที่สั... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 14-11-2014
จังหวัดแพร่ เร่งจัดสรรงบประมาณตาม คง.2 ปี 2558
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเส... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 13-11-2014
อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ร่วมประชุมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมพบปะเจ้าหน้าท... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 10-11-2014
อธส. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชท... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 10-11-2014
อธิบดีกรมส่งเสริมฯ เปิดงานมหกรรม MRCF การแสดงสินค้ากลุ่มแม่บ้านฯ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานมหกรรม MRCF งานแสดงสิ... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 10-11-2014
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทำพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชท... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | 10-11-2014
ข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ
กรมส่งเสริมการเกษตร..ตรวจราชการอำเภอหนองม่วงไข่
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 24-09-2014
ประมวลภาพการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมินผลงานการประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมค... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 23-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..รวมใจปลูกป่าประชาอาสาฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..เตรียมความพร้อมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต
อำเภอหนองม่วงไข่ วางแผนเตรียมความพร้อมในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กัน... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
อำเภอหนองม่วงไข่..สนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้ หลักสู... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่..นำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ ดูงานจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักง... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ | 15-09-2014
บริการเกษตรกรศูนย์บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอสอง ร่วมให้บริการประชาชนเพื่อขอรับบริการการเกษตร แจ้... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
ทีมอารักขาพืช จ.แพร่  นิเทศน์งานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทิดพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายนิวัฒน์ ชมภูขอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย... อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสอง | 09-09-2014
QR Code สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่