ประกาศจังหวัดแพร่ 14/01/2565
เรื่อง กำหนดช่วง"วิกฤติหมอกควัน" และกำหนด "เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง"
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คลิกดาวน์โหลดประกาศ

9 ธันวาคม 2564
เกษตรแพร่ ร่วม Kick Off โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

27-28 พฤศจิกายน 2564 ภาพบรรยากาศงาน Phrae Coffee & Indigo Craft Fair วันกาแฟและหม้อห้อมแพร่

16 พฤศจิกายน 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ชวนไปเที่ยวจังหวัดแพร
่ไปชิมส้มเขียวหวาน
สายแร่ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย

<<<<<<<<<<<<<<<<<ประมวลภาพกิจกรรม คลิกชมได้ที่นี่ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม การปลูกไผ่เศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปและการสร้างป่าอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<คลิกดูรายละเอียด
-
ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่1 กุมภาพันธ์ 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรแม่ปุ๋ย 3 สูตร โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 <<คลิกดูรายละเอียด
- รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุจริตโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตาม มติ ครม. ครั้งที่ 1 และ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ปปท.เขต 5) <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (soil test kit) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแปลงเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล 4 ชนิด ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
-ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแปลงเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล 4 ชนิด ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโรงเรือนน็อคดาวน์และอุปกรณ์ ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ
พร้อมประกอบการติดตั้ง  ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปกาแฟ เพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโรงเรือนน็อคดาวน์และอุปกรณ์
ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติพร้อมประกอบการติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 <
คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 <
<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 << คลิกดูรายละเอียด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 ครอบครัว สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/62 
<<คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการเน็ตไร้สายรายเดือนสำหรับใช้คู่กับเครื่อง Tabletโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมทางเลือก
โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 
<<คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง<< คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร โดยวิธีเฉพราะเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยวิธีเจาะจง << คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....หนอนเจาะฝักมะขาม (14/01/65) คลิกดูรายละเอียด
**เกษตรแพร่ เตือนภัย....เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง (07/01/65) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....ด้วงหมัดผัก (24/12/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคราดำมะม่วง (17/12/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคราแป้งมะม่วง (09/12/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคแอนแทรคโนสหอมแดง (03/12/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคราน้ำค้าง (27/11/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคแอนแทรคโนสพริก (20/11/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคใบด่างถั่วเขียว (12/11/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...มวนถั่วเหลือง (05/11/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...เพลี้ยไฟถั่วเขียว (29/10/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...รากเน่าและโคนเน่าพริก (21/10/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรคใบจุด (15/10/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย....โรครากเน่าและโคนเน่า (08/10/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...หนอนเจาะฝักมะขาม (22/09/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย..แมลงหวี่ขาวยาสูบ (17/09/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคโคนเน่าหัวเน่า(09/09/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราสนิมขาว(03/09/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคราสีชมพู(24/08/64) คลิกดูรายละเอียด

**เกษตรแพร่ เตือนภัย ราน้ำฝนในลำไย(20/08/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย เพลี้ยไฟข้าว(11/08/64) คลิกดูรายละเอียด

** เกษตรแพร่ เตือนภัย.โรคไหม้ข้าว(06/08/64) คลิกดูรายละเอียด

** เกษตรแพร่ เตือนภัย.โรคต้นเน่า(30/07/64) คลิกดูรายละเอียด

** เกษตรแพร่ เตือนภัย.โรคเน่าเปียกหรือโรคราขนแมวพริก(23/07/64) คลิกดูรายละเอียด

** เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าแก้วมังกร (16/07/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..ด้วงงวงมะพร้าว(10/07/64) คลิกดูรายละเอียด
**
เกษตรแพร่ เตือนภัย..เพลี้ยหอยสีแดงแคลิเฟอร์เนีย (25/06/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคใบไหม้มันสำปะหลัง (17/06/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง (11/06/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (04/06/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..จักจั่นในอ้อย (28/05/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคแอนแทรคโนสอาโวคาโด (21/05/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคแคงเกอร์ส้มโอ (14/05/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคใบจุดตากบ(พืชผัก) (07/05/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคราน้ำค้างข้าวโพด (29/04/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..เพลี้ยหอยเกล็ดขาว (22/04/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคใบติดในทุเรียน (16
/04/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..หนอนเจาะผลทุเรียน (07/04/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (25/03/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง (18/03/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคใบขาวอ้อย (09/03/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า (05/03/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคแอนแทรคโนส (22/02/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..หนอนใยผัก (21/02/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคเส้นใบด่างประ (11/02/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (07/02/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..โรคใบไหม้ (29/01/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..ด้วงหมัดผัก (21/01/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..โรคราแป้งในมะม่วง (13/01/64)
คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..หนอนกระทุ้หอม (07/01/64) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..โรคราแป้ง (21/12/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..เพลี้ยอ่อน (09/12/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..โรคแอนแทรคโนส (02/12/63) คลิกดูรายละเอียด
**เกษตรแพร่ เตือนระวัง ..โรคหนอนชอนใบส้ม (01/12/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..โรคใบราน้ำค้าง ข้าวโพด (13/11/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..โรคใบด่างถั่วเขียว (06/11/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง..แมลงวันผลไม้ในพริก (26/10/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนระวัง...โรคใบไหม้และผลเน่า (21/09/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย โรคใบด่างมันสำปะหลัง(02/09/63)
คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือน..โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าแก้วมังกร (04/08/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือน..โรคตายพรายในกล้วย (31/07/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคเหี่ยวพริก (24/07/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือน..โรครากเน่าโคนเน่าในพริก (17/07/63) คลิกดูรายละเอียด

** เกษตรแพร่ เตือนภัย..โรคต้นเน่าในข้าวโพด (17/07/63)
คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือน..โรคเน่าและในผักตระกูลกะหล่ำ (25/06/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือน..การเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (18/06/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือน ระวัง...หนอนเจาะผลส้มโอ (11/06/63) คลิกดูรายละเอียด
** เกษตรแพร่ เตือนภัย...โรคแอนแทรคโนสในพริก (05/06/63) คลิกดูรายละเอียด


- Infographic การนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ปี 2565
หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการผลิตห้อม จ.แพร่" (17/01/65)
- บทความ เกษตรแพร่ พัฒนาส้มโอเมืองลอง สู่ความเป็นอัตลักษณ์ด้านไม้ผล (17/08/64)
- องค์ความรู้ เกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกส้มโอขาวน้ำผึ้ง นายวิโรจน์ ท้วมแก้ว (17/08/64)
- Infographic พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรบูรณาการต้นแบบ จังหวัดแพร่ ปี 2564 (17/08/64)
- สาระคดีเกษตร ชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อน เกษตรกรรับมือได้
**ตอนที่ ๑ โรคแอนแทรคสในในสตรอเบอร์รี่
** ตอนที่ ๒ โรคราน้ำค้างในกะหล่ำ ผักกาด
** ตอนที่ ๓ โรคราสนิมขาว ในผักบุ้งจีน
** ตอนที่ ๔ โรคยอดเน่า รากเน่าสับปะรด
** ตอนที่ ๕ โรคชิกาโตกาสีเหลืองในกล้วย
** ตอนที่ ๖ โรคแอนแทรดโนสในกาแฟ
** ตอนที่ ๗ เพลี้ยจักจั่นในมะม่วง
** ตอนที่ ๘ เพลี้ยไฟมังคุด
** ตอนที่ ๙ โรคใบไหม้ในมะเขือเทศ
** ตอนที่ ๑๐ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
- วิธีกำจัดแมลงวันทองในสวนไม้ผล
รวม 12 สูตรเด็ด กับเคล็ดวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่ให้ประสบความสำเร็จ
เทคนิคการปลูกเพกาไม่ต้องใช้ไม้สอยยาวๆ

1
นายประภาส สานอูป
เกษตรจังหวัดแพร่


QR CODE  scan กบข

 
 

.